Free yourself from the fear of failing 

I read somewhere “When you have an idea you must act on it.” and it has stayed on my mind since then. I don’t think human beings fail to follow their inspiration because of laziness, I think it’s fear. As negative and boring being lazy sounds we still admit to it all the time. We don’t admit to our fear of failing very often. And I think it should be talked about. 

The fear of failing is stronger than most fears, at least for me. It’s constantly nagging inside your head because daily you face challenges and you have to make decisions. Fear can be an in-avoidable feeling you have to carry with you every day. And it’s your job to find out if the fear is the kind that needs to be approached and nurtured or the kind that you need to stay away from. I am talking about fear of writing a book because you’re scared of it not getting published versus fear of something that is truly harmful to you.  

To fail is not to fail. To fail is to learn. We need to wrap our heads around that. It’s because of trial and error and endless hours of practicing or studying the top is at the top. Time, hard work, willingness to fail, loose and make sacrifices plus a little luck is what I think is the recipe to what we consider success. We all want that but not all of us are willing to do what it takes. I hate to break it to you but, there are no shortcuts.  

I am doing something that scares me immensely right now. Something I have never done before. And within the short period of time this project has been going on I have been wanting to quit 18465 times. And I still want to sometimes. To quit would be so much easier than to face this fear everyday. The fear of failing. But there is a fire within me that won’t let me stop, it’s burning stronger than the fear. Is that fire a sign that you are going the right way? 

I am not writing this because I have all the answers, I’m writing cause I have more questions. The more I learn the more I realize that I don’t know anything. That there are no answers, you make up your own. And it is simultaneously terrifying and deliberating. 

When fear knocks on your door, open it. Ask why it’s there instead of turning your back on it. Figure out how and why and if. Embrace the uncomfortable until it’s not uncomfortable anymore. One fear at a time. 

Jag läste någonstans “När du har en idé så måste du agera”. Och den meningen har fastnat i mitt huvud sen dess. Jag tror inte människor misslyckas med att följa sin inspiration för att de är lata, jag tror det är rädsla. Så negativt och tråkigt som att vara lat låter så är det ändå något vi erkänner hela tiden. Vi erkänner inte vår rädsla för att misslyckas speciellt ofta. Och det tror jag vi borde prata om.

Rädslan att misslyckas är starkare än andra rädslor, åtminstone för mig. Det är en konstant känsla för dagligen måste vi ta beslut och agera. Rädsla kan vara en oundviklig känsla som du bär med dig varje dag. Och det är ditt jobb att lista ut om rädslan är av den sort att du borde närma dig och omfamna den eller rädsla för att du borde hålla dig undan. Jag menar rädsla för att misslyckas jämfört med rädsla för att någonting är direkt farligt för dig. 

Att misslyckas är inte att misslyckas, att misslyckas är att lära sig. Vi måste lära oss det. Det är på grund av konstanta försök och misslyckanden och timmar av träning som gör att vissa är på toppen. Tid, hård arbete, mod att misslyckas eller förlora kombinerat med uppoffringar och lite tur är vad jag tror är receptet till framgång. Alla vill nå framgång men alla vill inte göra var som krävs. Jag hatar att säga det men, det finns inga genvägar. 

Jag håller på med ett projekt som verkligen skrämmer mig nu. Någonting som jag aldrig har gjort innan. Och under den korta tiden jag har varit aktiv med projektet har jag velat sluta 18465 gånger. Och ibland vill jag fortfarande sluta. Att ge upp är så mycket lättare än att hantera rädslan varje dag. Rädslan att misslyckas. Men det finns en eld i mig som inte låter mig sluta, den brinner starkare än rädslan. Är den elden en ledtråd att du är på rätt spår?

Jag skriver inte detta för att jag har alla svar, jag skriver för att jag fortfarande har frågor. Ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte vet något alls. Att det inte finns några svar, du skapar dina egna. Och det är skrämmande och friande samtidigt. 

När rädsla knackar på din dörr, öppna den. Fråga varför den är där istället för att vända ryggen till. Lista ut hur, varför och om. Omfamna det som skrämmer dig tills det inte skrämmer dig längre. En rädsla i taget. 


Photographer: Meng Johnson

It’s all art

I used to get so impressed when an artist switched profession or showed talent in a different type of art. I thought they were some type of super human being that could just do it all. Well, some probably are haha. But that’s not my point. 

We are all artists, if you’re an artist you usually have an interest for or find inspiration in many different types of art. I also believe that art comes easier to someone who has surrendered their life to art. I was writing before I started dancing, I’m a pretty badass writer. But it wasn’t until I got older I realized that’s where my artistry started. For me, writing was something I had to do. It was vital. Only a few years ago I realized I can act. (I also believe everyone can act because it’s about being truthful). 

Artists are good at anything artistic. What you focus on will grow and you will excel. Follow the path of inspiration and you will find new strangely familiar homes. It’s all art.

Jag brukade bli sjukt imponerad när en artist inom en genre bytte yrke eller visade talang inom en annan typ av konst. Jag trodde de var super humans som kunde hoppa från en grej till en annan och vara bra på det. Vissa är nog det haha. Men det är inte min poäng. 

Vi är alla artister, om du är artistisk så hittar du nog inspiration i många olika typer av konst. Jag tror också att olika konst former kommer lättare till folk som har låtit konst ta över i livet. Jag skrev innan jag dansade, jag är bra på att skriva. Men det var inte förrän jag var äldre som jag insåg att det var där min resa som artist startade. Jag behövde skriva, det var extremt viktigt i mitt liv. Det var min terapi. Bara för några år sen insåg jag att jag var en bra skådespelare. (Jag tror dock att alla kan bli bra skådespelare, det handlar om att vara ärlig och våga visa vem du är.)

Artister är bra på allt artistisk. Vad du fokuserar på kommer växa och du kommer bli bättre. Följ vägen som inspirerar dig och du kommer hitta nya intressen som känns hemma på ett annorlunda sätt. Allt är konst. 

Work on yourself, by yourself

I love days when my only work is the work I’m doing for myself. Like yesterday. I woke up, had a cup of coffee and ran five miles at the gym/stretched. For brunch (this is at like 2pm) I made scrambled eggs with vegetables and tons of spices, fruit and a shot of Jordan’s ginger/lemon juice, thanks babe! I had my yogi tea of course, I drink insane amounts of tea haha. I also studied my script for Thursday’s on camera class, looked for new material and scheduled two meetings and one photo shoot before it was time to run to my acting class! One of my meetings I had this morning btw and the other one is after work today. 

The reason I had these meetings is because I reached out to people I’m interested in working with LAST week. It’s SO important to do something everyday that your future self will thank you for. No matter if it’s working out/eating healthy, submitting to projects or keeping yourself creative by going to museums or other activities that keeps you inspired. Keep working!

Jag älskar dagar när mitt enda jobb är att jobba för och förbättra mig själv. Som igår. Jag vaknade, drack en kopp kaffe och sprang lite under en mil/stretchade på gymmet. Efteråt lagade jag brunch som bestod av scrambled eggs med grönsaker och massa kryddor, frukt och en shot av Jordan ungefärlig och citron juice. Jag drack såklart mitt gröna yogi chai te med, jag tror inte ni förstår hur mycket te jag dricker på en dag haha. Jag jobbade även med mitt manus till Torsdagens on camera klass, letade nytt material och planerade in två möten och en plåtning innan det var dags att springa till min teaterklass! Ett av mina möten hade jag imorse och det andra har jag efter jobb idag. 

Anledningen till att jag har dessa mötena idag är för att jag planerade dem FÖRRA veckan. Det är SÅ viktigt att göra något varje dag som ditt framtida jag kommer tacka dig för. Det spelar ingen roll om det är att du tränar/äter nyttigt, visar intresse för projekt eller går till museum eller andra saker som håller inspirationen vid liv. Fortsätt jobba! 

   
 

Go your own way, all the way

Have you ever felt that you’re supposed to act a certain way because of other people’s perception of you? I think this is normal in our society especially when we are younger. We also have a natural desire to fit in and belong. But have you ever felt that you are supposed to be more specific or clear with “who you are” so people can more easily understand you? This is where it gets tricky. I used to feel that I had to “make up my mind” about who I was so I could easier explain myself to others.

Human beings are so much more complex than that. So what if people don’t understand you? That’s not your problem and it’s not your responsibility to explain. You can be anything you want, you can be all of it. I am Swedish and Chilean, Caucasian and Latina. I listen to hiphop but I’m a trained ballet dancer. I’m naturally shy but I can be very outgoing. I’m very laid back but can be intense. I’m funny and serious. I’m a clean eater who loves chocolate. I like to stay home but I like partying. I’m patient but I can be incredibly impatient.

That’s me and I embrace every part of myself. I am not a person who’s easy to understand. I don’t think anyone is. Deal with it.

Har du någonsin känt att du borde vara något specifikt eller agera på ett visst sätt så folk förstår dig? Jag tror detta är normalt i samhället, speciellt när vi är yngre. Vi har också en naturlig vilja att passa in och höra till. Men har du någonsin känt att du borde göra dig själv en enklare person så att fler kan förstå dig? Här blir det klurigt. Jag brukade känna att jag måste vara specifik i vad jag gillar och hur jag är för att göra det lättare för andra att förstå.

Men människor är så mycket mer komplicerade än det. Vem bryr sig om inte folk förstår dig? Det är inte ditt problem eller ditt ansvar att förklara dig själv. Du kan vara vad du vill, och allt du vill. Jag är svensk och chilenare, vit och latina. Jag lyssnar på hiphop men jag är en balettdansare. Jag är blyg men jag kan vara väldigt utåtriktad. Jag är rätt lugn men kan vara dramatisk. Jag är rolig men seriös. Jag äter nyttigt men älskar choklad. Jag tycker om att vara hemma men också att festa. Jag är tålmodig men kan var extremt otålig.

Detta är jag och jag välkomnar alla delar av mig själv. Jag är inte en person som är lätt att förstå sig på. Jag tror inte någon är det egentligen. Jag är en människa och därför är jag komplicerad. Deal with it.

TinaLundahl_13.11.22-0028

It will break before you do.

It’s currently 1am here, you guys will see this tomorrow afternoon since I schedule my posts pretty often. I have been up since 6.30am and I got home at 11.30pm. It was pretty much the same thing yesterday and six out of seven days last week. But I wouldn’t have it any other way.

I just finished prepping all my stuff for tomorrow. I have to be up at 6.30am again and I will be back around 11pm if I’m lucky. Same thing Wednesday. The next two days I am booked to model for an amazing Italian designer and a couple of hours after that job I have an editorial photo shoot for an Australian magazine! The hours in between I have to read through my script before our table read for the film shoot on Wednesday but also prepare the sides for my on-camera class on Thursday.

Minimum amount of rest but I’m okay with that. Because I love what I do and I am so incredibly fortunate to be doing this. In the greatest city in the world.

Chris Pratt inspired me to write this post, he put something on his instagram that moved me and many other artists I’m sure. You can read his post here: https://www.instagram.com/p/BBCS7PoDHMX/

“Apply constant pressure for as long as it takes, it will break before you do.”

Klockan är ett på natten här, detta inlägg kommer ni dock se tisdag kväll för jag tidsinställer blogginlägg rätt ofta. Jag har varit uppe sen halv sjuk och jag kom hem halv tolv på natten. Det var i princip samma visa igår och sex av sju dagar förra veckan. Men det är precis så det ska vara.

Jag blev precis klar med att förbereda allt inför imorgon. Jag måste vara uppe halv sju igen och jag kommer vara hemma klockan elva på kvällen om jag har tur. Samma ska på onsdag. De närmsta två dagarna har jag bokat jobb som modell för en fantastisk italiensk designer och ett par timmar efter det jobbet imorgon har jag en editorial plåtning för en Australiensisk tidning! Timmarna jag har däremellan måste jag läsa igenom manuset för filmen jag är med i och förbereda manuset för min on-camera klass som jag har på torsdag.

Det blir inte mycket sömn för min del men det är okej. För jag älskar det jag gör och jag är så otroligt tacksam att jag får göra detta. I den bästa staden i världen.

Chris Pratt inspirerade mig att skriva detta inlägg, han la ut något på instagram som rörde mig och säkert många andra artister. Du kan läsa hans inlägg här: https://www.instagram.com/p/BBCS7PoDHMX/

“Apply constant pressure for as long as it takes, it will break before you do.”

IMG_8833

Skirt and top from Miraka Designs

I didn’t come this far to only come this far.

I have two words for this year; focus and inspiration. Focus is needed to keep your mind on the goal, to not get distracted by outside happenings irrelevant to your career. Inspiration is a state of mind to always live in. If you are inspired when you create, no matter what it is, the outcome will be successful. 

Stay focused and inspired this year.

Jag har två ord att leva efter detta året; fokus och inspiration. Fokus behövs för att hålla ögonen på målet, för att inte bli distraherad av irrelevanta händelser i ditt liv. Inspiration är en sinnesförfattning som alltid ska strävas att leva i. Om du är inspirerad när du skapar, oavsett vad det är, så kommer resultatet bli bra. 

Fortsätt vara inspirerad och fokuserad i år. 

  

Let your body do the talking

It’s more honest than your words. Always have an outlet for your soul; whether it’s dancing, music, baking or gardening. Find your peace. Today I am celebrating a job I booked where I will be dancing ballet and contemporary. Back to my ballet roots! Time to brush off my pointe shoes.

Din kropp är ärligare än dina ord. Försök att alltid ha ett ställe för själen att koppla av, oavsett om det dans, musik, bakning eller trädgårdsarbete. Hitta din peace. Idag firar jag ett jobb jag har bokat där jag dansar balett och contemporary. Tillbaka till svenska balettskolan och LDMG dagarna! Dags att damma av mina tåspetsskor.

IMG23318

Photographer: Vasilis Argyropoulos